Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1)   Partijen: de Klant en Viva Lingua

2)   Klant: de partij die de Opdracht geeft aan Viva Lingua.

3)   Viva Lingua: de eenmanszaak Viva Lingua, uitgebaat door Liselotte CARNEL te 3020 Herent, Sint-Martinusstraat 4, onder het ondernemingsnummer 0679.820.243.

4)   Opdracht (c.q. Overeenkomst): overeenkomst waarbij de Klant zich jegens Viva Lingua verbindt om diensten (copywriting, vertalingen) aan te kopen.

Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Partijen, behoudens afwijkingen schriftelijk overeengekomen tussen Partijen.

2.2. Door het plaatsen van een Opdracht erkent de Klant de Algemene Voorwaarden van Viva Lingua te aanvaarden.

2.3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant wordt uitgesloten.

2.4. Viva Lingua heeft steeds het recht om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3. Totstandkoming en duur van de Opdracht

3.1. Enkel een offerte ondertekend door Liselotte CARNEL is bindend voor Viva Lingua. Opdrachten opgenomen door een vertegenwoordiger, aangestelde of werknemer van Viva Lingua zijn slechts definitief na schriftelijke bevestiging door Liselotte CARNEL. Een offerte is 1 maand geldig. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging door Viva Lingua, tenzij deze onder voorbehoud is geschied.

3.2. De plaatsing van een Opdracht door de Klant geschiedt door overmaking van een getekende offerte ofwel schriftelijk (brief, fax, mail).

3.3. Viva Lingua heeft ten alle tijde het recht de Opdracht eenzijdig te annuleren ingeval van overmacht of wanneer de Opdracht naar de mening van Viva Lingua illegaal, lasterlijk of smadelijk is of zou kunnen zijn. Viva Lingua zal hierbij geen schadevergoeding verschuldigd zijn aan de Klant. Viva Lingua zal de Klant schriftelijk op de hoogte stellen van de annulering van de Opdracht.

3.4. De Klant kan de Opdracht enkel ingeval van overmacht eenzijdig annuleren en mits betaling aan Viva Lingua van de reeds verrichte prestaties, vermeerderd met een annuleringsvergoeding gelijk aan de vergoeding voor de helft van de gereserveerde maar nog niet bestede uren voor de Opdracht. De annuleringsvergoeding is een forfaitaire schadevergoeding die de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving dekt. Elke annulering door de Klant dient schriftelijk te gebeuren met motivering van de overmacht. De annulering door de Klant is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Viva Lingua.  

Artikel 4. Informatieverschaffing door de Klant

4.1. De Klant is gehouden alle informatie die Viva Lingua aangeeft nodig te hebben, zowel bij de aanvang van de Opdracht als tijdens de Opdracht, voor het correct en tijdig kunnen uitvoeren van de Opdracht en/of waarvan de Klant weet of behoort te weten dat Viva Lingua de informatie nodig heeft voor het correct en tijdig kunnen uitvoeren van de Opdracht, ter beschikking te stellen in de vorm, in het veelvoud en op de wijze zoals door Viva Lingua gewenst en bovendien zo tijdig dat Viva Lingua de Opdracht zonder vertraging kan uitvoeren.

4.2. De Klant staat tegenover Viva Lingua in voor de correctheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Viva Lingua ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie via of van een derde afkomstig is. Viva Lingua is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de door de Klant verstrekte informatie te onderzoeken.

4.3. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan de Klant weet of behoort te weten dat zij voor de uitvoering van de Opdracht van belang (kunnen) zijn, dan brengt de Klant Viva Lingua daarvan onverwijld en volledig op de hoogte.

4.4. Uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria ontstaan door het niet, niet-tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van gevraagde informatie, zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht

5.1. Viva Lingua zal zich inspannen de Opdracht met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Ten aanzien van de Opdracht is er sprake van een inspanningsverbintenis voor Viva Lingua.

5.2. Viva Lingua bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de Opdracht wordt uitgevoerd.

5.3. De uitvoering van de Opdracht kan geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan een derde mits daarover tussen Viva Lingua en de Klant overeenstemming is bereikt.

5.4. Bij de uitvoering van de Opdracht wordt door Viva Lingua rekening gehouden met de gebruiksdoeleinden van de tekst, zoals aangegeven door de Klant bij het plaatsen van de Opdracht. Heeft de Klant specifieke wensen over de uitvoering van de Opdracht (bv. lay-out, aantal exemplaren), dan dienen deze meegedeeld te worden aan Viva Lingua bij het plaatsen van de Opdracht.

5.5. Elke wijziging van de Opdracht tijdens de uitvoering ervan gebeurt in samenspraak tussen Viva Lingua en de Klant. In voorkomend geval zal een nieuwe offerte opgemaakt worden.

5.6. Levering gebeurt door Viva Lingua elektronisch per mail. Wanneer de Klant een levering per drager wenst, dan zal dit bijkomend gefactureerd worden aan de Klant. De verzending van en naar Viva Lingua gebeurt steeds op risico van de Klant.

5.7. Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zijn de termijnen voor het uitvoeren van de Opdracht slechts streeftermijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de Klant.

5.8. Is de Klant een voorschot verschuldigd of dient hij voor de uitvoering van de Opdracht benodigde informatie ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de Opdracht dient te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Viva Lingua is ontvangen respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld aan Viva Lingua.

Artikel 6. Auteursrechten

6.1. De door Viva Lingua aan de Klant overgemaakte documenten zijn auteursrechtelijk beschermd. Na integrale betaling van de factuur, verwerft de Klant de volledige en exclusieve gebruiks- en auteursrechten op de geleverde documenten, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

6.2. De Klant vrijwaart Viva Lingua tegen aanspraken van derden wegens het gebruik van de geleverde documenten.

6.3. Viva Lingua heeft steeds het recht om de Opdracht te gebruiken voor publiciteits- of marketingdoeleinden, waarbij gerefereerd kan worden naar de inhoud van de Opdracht en de identiteit van de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Prijs

7.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, werkt Viva Lingua in regie tegen uurtarief. De prijs wordt vermeld in de offerte of bij gebreke aan offerte, per mail aan de Klant.

7.2. Bij een Opdracht van copywriting zijn twee aanpassingsronden inbegrepen in de offerte. Verdere aanpassingen buiten de twee voorziene aanpassingsronden, aanzienlijke aanpassingen die niet binnen de oorspronkelijke Opdracht kaderen of andere meerwerken zullen tegen uurtarief afzonderlijk worden gefactureerd aan de Klant.

7.3. Leveringskosten en verplaatsingskosten (0,34 €/km + verplaatsingstijd aan 30,00 €/u) zullen afzonderlijk aan de Klant gefactureerd worden.

7.4. Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden gelegd.

 

Artikel 8. Facturatie

8.1. Viva Lingua factureert voor haar prestaties een vergoeding waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief en de aan de Opdracht bestede tijd, de verplaatsingskosten, alsmede de gemaakte kosten. Viva Lingua heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen en kosten tussentijds te wijzigen. Het verschuldigd zijn van het factuurbedrag is niet afhankelijk van het feit of het met de Opdracht beoogde resultaat ten volle is bereikt.

8.2. Viva Lingua heeft steeds het recht om tussentijds te factureren, ongeacht of de Opdracht is afgewerkt of niet.

8.3. Viva Lingua is gerechtigd van de Klant de betaling van een voorschot te verzoeken. Bij uitputting van dit voorschot kan een nieuw voorschot gevraagd worden.

Artikel 9. Betaling

9.1. Betaling van de facturen van Viva Lingua dienen te geschieden binnen de veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. Betaling geschiedt in euro, door middel van overmaking op het door Viva Lingua meegedeelde bankrekeningnummer.

9.2. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur van Viva Lingua schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

9.3. De Klant heeft niet het recht van verrekening, schuldvergelijking, korting of opschorting. Viva Lingua behoudt zich dit recht wel voor. Schuldvergelijking door Viva Lingua is tegenstelbaar aan de curator en de schuldeisers van de Klant.

9.4. Bij niet-betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag, brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, een interest op van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand. Bovendien worden de factuurbedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 10%, met een minimum van € 25,00 (vijfentwintig euro), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd andere invorderingskosten, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Per aanmaning wordt een aanmaningskost van € 10,00 (tien euro) aangerekend. Per aangetekende aanmaning wordt een aanmaningskost van € 20,00 (twintig euro) aangerekend.

9.5. Bij gebreke aan betaling door de Klant op de vervaldag van de factuur, worden ook alle andere facturen, alsook hetgeen de Klant verschuldigd is aan Viva Lingua wegens welke oorzaak ook, onmiddellijk en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

9.6. Bij gebreke aan betaling door de Klant op de vervaldag van de factuur, is Viva Lingua gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van de Opdracht te schorsen met onmiddellijke ingang.

9.7. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Klanten hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 10. Protesten

10.1. Protesten met betrekking tot de verrichte diensten dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen de zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum, schriftelijk per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht aan Viva Lingua. Protesten met betrekking tot het factuurbedrag dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen de veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum, schriftelijk per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht aan Viva Lingua.

10.2. Protesten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

10.3. Beoordeelt Viva Lingua het protest van de Klant als gegrond, dan heeft Viva Lingua de vrije keuze tussen de aanpassing van het aangerekende factuurbedrag ofwel het kosteloos corrigeren of opnieuw verrichten van de geprotesteerde diensten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Viva Lingua is slechts aansprakelijk voor de door haar begane grove of opzettelijke fout. Viva Lingua is derhalve niet aansprakelijk voor de gewone of lichte fout. Voor zover Viva Lingua bij de uitvoering van de Opdracht afhankelijk is van de medewerking, diensten en prestaties van derden, kan zij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook voortvloeiend uit hun fout, daarin begrepen grove fout of opzet.

11.2. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Klant aan Viva Lingua onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Viva Lingua niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.

11.3. Viva Lingua is niet aansprakelijk voor: (i) schade ontstaan uit het gebruik van informatietechnologie en moderne communicatiemiddelen (bv. internet, email) of veroorzaakt door computervirussen en dergelijke; (ii) gebreken van de drager, het formaat of de software (bv. onleesbaarheid, slechte staat, onbruikbaarheid); (iii) klachten inzake stijl, lay-out, lettertekens, presentatie, kwaliteit of formaat van de drager, software enz.; (iv) de inhoud, de onjuistheid of eventuele dubbelzinnigheid in de te vertalen teksten of in voorkomend geval de schade die voortkomt uit het gebruik van deze teksten; (v) schending van auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten begaan door de Klant en de schade die daaruit voortkomt; (vi) schade ontstaan uit beschadiging, vernietiging of verlies van documenten of andere informatiedragers die de Klant heeft overgemaakt aan Viva Lingua voor de uitvoering van de Opdracht.

11.4. Bij vertalingen van technische aard, van juridische aard of met cijfermateriaal, cijfers, formules, adressen enz., is de Klant eindverantwoordelijk om alle cijfers en data in de doeltekst zoals ontvangen van Viva Lingua te controleren en indien nodig te corrigeren alvorens over te gaan tot de publicatie, distributie of om het even welk gebruik van het document. Viva Lingua kan hiervoor geenszins verantwoordelijk zijn.

11.5. Bij copywriting is de Klant eindverantwoordelijk voor de publicatie, de distributie of om het even welk gebruik van de documenten. Viva Lingua kan hiervoor geenszins verantwoordelijk zijn.

11.6. Viva Lingua is niet gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, zoals, doch niet beperkt tot, verlies van gegevens, winstderving, personeelskosten, verlies van een kans, klachten van derden, advocatenkosten.

11.7. De schadevergoeding waartoe Viva Lingua eventueel gehouden is ten opzichte van de Klant en/of derden, is nooit hoger dan het aangerekende factuurbedrag voor de corresponderende (deel)Opdracht. Ingeval de aansprakelijkheid voor de schade door een verzekering is gedekt, zal de uitkering die onder de verzekering wordt verkregen, in mindering dienen te worden gebracht van de aansprakelijkheid van Viva Lingua.

Artikel 12. Vrijwaring

Viva Lingua is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de Klant tegen eventuele aanspraken van derden. De Klant vrijwaart daarentegen Viva Lingua voor aanspraken van derden.

Artikel 13. Afstand van recht

Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

Artikel 14. Vertaling

De Nederlandstalige tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1. Op alle Overeenkomsten tussen Viva Lingua en de Klant is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing.

15.2. Tenzij schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst tussen Viva Lingua en de Klant beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de maatschappelijke zetel van Viva Lingua.